Polityka prywatności

 

Polityka prywatności z dnia 01.03.2019 r.

1. Informacje ogólne.

Niniejszy dokument, określa zasady na których MAGICVR.CO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 31, 50-102 Wrocław,  NIP:  8992798731,  KRS:  0000638859 (zwaną dalej: „MagicVR”) przetwarza dane osobowe. Na wstępie informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony: https://wirtualnaelka.pl/ jak i przez MagicVR.


2. Administrator danych.

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu https://wirtualnaelka.pl/ jak również tych przekazanych MagicVR w inny sposób (np. w korespondencji e-mailowej) jest MAGICVR.CO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 31, 50-102 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:  0000638859, posiadająca nr REGON: 36547792000000, nr NIP 8992798731, zwany w dalszej części jako: „MagicVR” lub „Administrator”.


3. Dane osobowe i ich prywatność.

a) Jakie dane przetwarzamy?

Zależnie od wybranej przez Państwa usługi, MagicVR może przetwarzać następujące kategorie danych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego, wizerunek.

b) W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy, w następujących celach:

- wykonania na Pani/Pana rzecz działań marketingowych polegających na oferowaniu i promowaniu usług własnych oraz produktów MagicVR dotyczących projektu Wirtualna Elka (dalej jako: „Projekt”), w tym również promowaniu osobom trzecim, produktów i usług związanych z realizacją Projektu jak i samego Projektu przez MagicVR;
- zorganizowania konferencji na którą dokonał/a Pani/Pan rejestracji z Pani/Pana udziałem, w tym udzielenia wszelkich informacji dotyczących jej przebiegu oraz bieżącego kontaktu w związku z Pani/Pana udziałem w konferencji;
- odpowiedzi na pytania skierowane na adres e-mailowy widniejący na stronie https://wirtualnaelka.pl/;
- wykonania przez MagicVR innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa gdy okaże się to niezbędne.

c) Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy, na następujących podstawach:

- w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. zgoda marketingowa i promocyjna - artykuł 6 ust. 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych;
- w przypadku podania danych w związku z rejestracją na konferencje - artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych;
- gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy (np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi) – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych,
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym) – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

d) Czy muszę podawać swoje dane i wyrażać zgodę na ich przetwarzanie?

Proszę pamiętać, że podanie swoich danych, każdorazowo jest dobrowolne. Należy jednak mieć na uwadze, że od ich podania zależne jest wykonanie przez nas wybranych przez Państwa usług. Brak podania danych może skutkować:
- brakiem możliwości zarejestrowania się na konferencje;
- brakiem możliwości otrzymywania od nas informacji marketingowych.

e) Czy mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

Tak jak zostało to już wskazane powyżej, mają Państwo prawo cofnięcia swojej zgody. Aby to zrobić prosimy o kontakt na wskazane poniżej dane kontaktowe (patrz akapit: Kontakt z Administratorem). Pamiętaj, że oprócz prawa do cofnięcia zgody, przysługują Ci również inne uprawnienia, które znajdziesz w punkcie 5.


4. Okres przetwarzania Państwa danych.

Każdorazowo Państwa dane będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres do tego niezbędny i prawnie uzasadniony, tj.:
- w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, do jej cofnięcia lub podjęcia innych działań z Państwa strony;
- w pozostałym zakresie, gdy: ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze świadczonymi usługami;
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych osobowych; zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był nasz uzasadniony interes lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).


5. Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych:

Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego również w skrócie RODO, przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia danych (inaczej: prawo do bycia zapomnianym);
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Ponadto, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody:
- mają Państwo prawo do wycofania zgody. Proszę jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- mają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: alek.s@wirtualnaelka.pl


6. Odbiorcy danych.

Informujemy, że udostępnione MagicVR dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom świadczącym na rzecz MagicVR obsługę lub inne czynności (w sposób bezpośredni lub pośredni). Przekazywanie danych przez MagicVR służy wyłącznie osiągnięciu celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy MagicVR, jej zleceniobiorcy, współpracownicy związani z MagicVR innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów wskazanych w punkcie 3 powyżej. Mimo to Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.


7. Profilowanie danych osobowych.

Informujemy, że podane przez Państwa dane nie są profilowane.


8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wskazujemy, że w związku z wykorzystywaniem technologii Google, istnieje możliwość, że Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych. Informujemy jednak, że nie są to dane podane w formularzu rejestracji (imię, nazwisko, adres e-mail i telefon) a wyłącznie dane zawarte w plikach Cookies służące do celów tamże – punkt 10 poniżej.


9. Bezpieczeństwo danych.

W związku z przetwarzaniem i gromadzeniem Państwa danych osobowych, dokładamy wszelkich starań do ich należytego zabezpieczenia, korzystając w tym celu z właściwych środków technicznych i organizacyjnych. W powyższym zakresie podejmujemy niezbędne i optymalne środki gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych.


10. Pliki Cookies.

Wirtualna Elka, tak jak większość serwisów internetowych wykorzystuje pliki Cookies, które zamieszczane (zapisywane) są w urządzeniach końcowych Użytkowników serwisu, np. w komputerze, telefonie czy tablecie. Pliki Cookies zwane też ciasteczkami, to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniach (telefonie, komputerze, tablecie) w celu zapewnienia właściwego korzystania z serwisów internetowych. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdą Państwo m.in. na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

a) Po co nam pliki Cookies?

Pliki Cookies wykorzystywane przez naszą stronę, służą do jej prawidłowego działania (wyświetlania) oraz umożliwienia Państwu korzystania z wszystkich funkcjonalności na niej zamieszczonych. Bez względu na powyższe, korzystamy również z plików Cookies do celów analitycznych, to właśnie dzięki nim możemy śledzić aktywność (ruch) na naszej stronie (ilość odwiedzin) oraz zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy z niej korzystają. Informujemy, że zapisywanie plików Cookies, następuje automatycznie przez co w przypadku korzystania z naszej strony (bez wprowadzenia zmian w zakresie plików Cookies) akceptują Państwo wykorzystywane przez nas pliki Cookies. Mogą Państwo jednak, zablokować zapisywanie plików Cookies lub też zarządzać nimi w dowolnie wybrany przez siebie sposób, np. usuwając je. Aby skorzystać z wyżej wymienionych opcji, należy wejść w ustawienia plików Cookies w swojej przeglądarce, o czym szczegółowo poniżej.

b) Jakie pliki Cookies wykorzystujemy i do czego służą?

Mając na uwadze cele wykorzystywania przez naszą stronę internetową plików Cookies, możemy wyodrębnić następujące ich rodzaje:

Ze względu na czas ich wykorzystywania:
- stałe pliki Cookies - przechowywane są do czasu ich usunięcia z Państwa urządzenia końcowego lub momentu w którym są przechowywane przez przeglądarkę;
- sesyjne pliki Cookies - tymczasowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia naszej strony internetowej lub zamknięciu przeglądarki.

Ze względu na funkcje i cel ich wykorzystywania:
- wydajnościowe – pozwalają nam określić w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej;
- statystyczne – powalają nam określić ruch na naszej Stronie – innymi słowy – liczbę jej odwiedzin oraz inne informacje o charakterze analitycznym;
- funkcjonalne – pozwalają na zapamiętywanie Państwa wyborów, np. dotyczących akceptacji używania przez nas plików Cookies.

c) Kto jest odbiorcą informacji pozyskiwanych za pomocą plików Cookies?

Dostęp do informacji pozyskanych za pomocą plików Cookies o których mowa powyżej, posiadamy my, tj. MagicVR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 31, 50-102 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638859, NIP 8992798731, REGON 365477920 oraz profesjonalne podmioty zewnętrzne, takie jak: Google Analytics. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików Cookies wykorzystywanych przez Google Analytics wejdź na stronę: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

d) Jak mogę wyłączyć lub ograniczyć wykorzystywanie plików Cookies?

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym blokowania lub wyłączenia Ciasteczek, znajdą Państwo w menu swoich przeglądarek w zakładce „Pomoc”. Ponadto, dodatkowe informacje na temat plików Cookies znajdą Państwo również na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

e) Prosimy również wziąć pod uwagę, że:

- niektóre pliki Cookies mogą być niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej jak i prawidłowego jej wyświetlania, dlatego wprowadzenie przez Państwa ograniczeń co do plików Cookies na swoich przeglądarkach (np. ich zablokowanie lub usunięcie),
- może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu na Państwa urządzeniach;
- nasza strona internetowa, nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach o których mowa powyżej. Dodatkowo, wykorzystywane przez nas pliki Cookies, uniemożliwiają Państwa identyfikację;
- na naszej stronie mogą znajdować się przekierowania do innych serwisów internetowych będących własnością innych podmiotów. Dla przykładu mowa tutaj o np.: Facebook’u, Google+, YouTube czy Twitter. Serwisy te mają własne zasady dotyczące prywatności jak i plików Cookies. Dlatego zalecamy przed skorzystaniem z tych stron, aby zapoznać się z panującymi tam zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych czy wykorzystywaniem plików Cookies;
- właścicielem i administratorem strony internetowej jest MAGICVR.CO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 31, 50-102 Wrocław, KRS 0000638859, NIP 8992798731, REGON 365477920;


11. Zmiana Polityki.

Informujemy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. W przypadku rzeczonej modyfikacji, zmienia się data aktualizacji niniejszej Polityki. Mogą ją Państwo zobaczyć na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy Państwa do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności aby na bieżąco śledzić zasady w oparciu o które przetwarzamy Państwa dane osobowe.


12. Kontakt z Administratorem.

Chcesz skorzystać ze swoich praw o których mowa powyżej? A może coś nie jest dla Ciebie jasne? Jeżeli tak, skontaktuj się z Nami w sprawie Twoich danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: e-mailem na adres: alek.s@wirtualnaelka.pl; tradycyjnie: MAGICVR.CO. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 31, 50-102 Wrocław,  NIP:  8992798731,  KRS:  0000638859.